Onze zorg voor leerlingen

Leerlingenzorg 

Op onze school is veel zorg voor de leerlingen. Wij willen alle leerlingen passend onderwijs bieden. Alle leerkrachten maken voor hun groep een groepsoverzicht waarbij ze de onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart brengen. Vanuit dit groepsoverzicht worden er voor diverse vakken groepsplannen gemaakt. Twee keer per jaar worden deze besproken in een groepsbespreking met de intern begeleider. Zij begeleiden en coördineren alle hulp binnen de school. 

Als er bij een leerling problemen worden geconstateerd, nemen wij eerst contact op met de ouders. We maken dan een plan om de desbetreffende leerling in de groep te helpen. Ook is het soms wenselijk de extra hulp buiten de groep te geven. Deze extra hulp wordt door een leerkracht en/of onderwijsondersteuner gegeven.

Daarnaast werken wij met een schoolondersteuningsteam (SOT) waarin we leerlingen bespreken waarover zorg bestaat. De ouders/verzorgers van de leerling die besproken wordt, worden altijd uitgenodigd bij het gesprek aanwezig te zijn. Het doel van dit overleg is om met meerdere professionals te kijken op welke manier we de leerling kunnen begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling en wat we daarvoor nodig hebben. 

Sporties & Smarties

Omdat onze zorg ook uitgaat naar de meer begaafde leerlingen helpen wij deze leerlingen ook op hun niveau. We proberen deze leerlingen in de onderbouw te signaleren en verder te helpen. Dit kan verbreding of verdieping van de leerstof betekenen en in een enkel geval kan versnelling van het onderwijs een oplossing zijn. Samen met de ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider zoeken we naar een adequate oplossing. De meer begaafde kinderen en kinderen met specifieke talenten, komen één keer per week samen bij de 'Smarties'. Zij krijgen één keer per week een extra instructie buiten de klas over een voor hen uitdagend leerdoel.

Daarnaast hebben wij ook de ‘Sporties’. Dit is een groep kinderen met talent op het gebied van bewegen. Zij worden één keer extra begeleid in de Westlandhal, waarin ze van de vakdocent gym en uitdagende opdrachten krijgen op het gebied van bewegingsonderwijs. 

Kijk!

Naast de vorderingen op leergebied kijken we ook naar de ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied. Om de kinderen vanaf het allereerste begin, op alle ontwikkelingsgebieden in beeld te krijgen, vullen we in alle groepen twee keer per jaar de digitale registratielijsten in van het observatiesysteem “Kijk!”. Dit instrument geeft heel duidelijk weer hoe een kind zich ontwikkelt en waar het meer hulp of juist uitdaging nodig heeft.